Farlig avfall

Farlig avfall har egenskaper som kan medføre alvorlig forurensning og være skadelig for mennesker, natur og dyr. Det er derfor særdeles viktig at farlig avfall blir tatt hånd om på riktig og forsvarlig måte. Det heter seg at avfallsprodusenten skal oppbevare farlig avfall slik at det ikke medfører fare for mennesker eller miljø.

 

Kategorier